Overcoming this Grief: Stories from Vietnamese women surviving family violence in Australia by Emily Dang

Thursday 15 February 2024 - Sunday 05 May 2024

The Trolley (2023), from the series 'Overcoming this Grief', by Emily Dang. Digital photograph, printed word. Image courtesy of the artist.

Vượt qua nỗi đau này: Câu chuyện của những phụ nữ Việt Nam đã thoát khỏi bạo hành gia đình

This exhibition is part of a PhD research project by artist Emily Dang, exploring family violence experiences of Vietnamese women on partner visas. As a Vietnamese-Australian, Dang hopes to increase awareness of family violence within this community and recognise the resilience and strength of victim-survivors.

Dang conducted Photovoice workshops and interviews with fifteen Vietnamese women who are survivors of family violence across Australia. Participants were asked to take photos reflecting on their experiences with migration, family violence and finding safety. The resulting photos illustrate various aspects of their family violence experience, from financial and visa abuse, to finding safety and recovery. In addition, participants also wrote accompanying narratives explaining their photographs and experiences, which have been included in Vietnamese with English translations. All names have been changed for privacy reasons.

This research project has been supported by various community support services, many of whom operate within the City of Yarra (including the Australian Vietnamese Women’s Association and InTouch). Emily Dang would like to thank them for their support and the work they do and to all the women who are survivors of family violence who participated in this project; "your openness, bravery, and determination is very humbling to witness. It is an honour to share your stories with our community." 

About the artist

Emily Duyen Dang is a researcher from Monash University’s Monash Gender and Family Violence Prevention Centre, completing a PhD in Sociology. She would like to acknowledge her supervisors Professor JaneMaree Maher and Professor Nathalie Nguyen and thank them for their guidance and support.

Dang is also an emerging artist who explores themes of gender inequality, migration and identity. Her practice is often informed by her professional experiences within the family violence and multicultural sector. In all her fields of work - artistic, research and service provision, she believes in the importance of making information and ideas accessible to the communities she serves. She has produced work across multiple media and disciplines, including printmaking, book making, installations and soundscapes. She employs an intersectional feminist framework across her work.

Support Services

InTouch

A family violence service working with migrant and refugee women and their communities.
1800 755 988 (9am – 5pm­)

Safe Steps

A family violence crisis response phone line for women and children.
1800 015 188 (24/7)

1800 Respect

National sexual assault, domestic family violence counselling support service.
1800 737 732 (24/7)

Djirra

Provides Aboriginal Family Violence Legal Service, prevention of family violence, support services, cultural and wellbeing workshops for Aboriginal women.
1800 105 303 (9am – 5pm, weekdays)

Cuộc triển lãm này là một phần công trình trong luận án tiến sĩ của tôi, tìm hiểu sự trải nghiệm về bạo hành gia đình của phụ nữ Việt Nam đến Úc với visa Thị Thực Phối Ngẫu. Là người Úc gốc Việt, tôi hy vọng có thể tăng cường ý thức về bạo hành gia đình trong cộng đồng của tôi, và thấy được khả năng phục hồi cùng với sự mạnh mẽ của các nạn nhân đã thoát khỏi sự bạo hành.

Tôi đã thực hiện các cuộc hội thảo với phương thức Photovoice, bao gồm hình ảnh và lời kể chuyện - và phỏng vấn 15 phụ nữ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình trên toàn nước Úc. Người tham dự được yêu cầu mang đến những tấm hình chụp phản ảnh trải nghiệm của họ về vấn đề di dân, về bạo hành gia đình và việc tìm kiếm sự an toàn. Những tấm hình chụp đã cho thấy nhiều thể dạng của bạo hành gia đình mà người phụ nữ đã trải qua, từ tài chánh và lạm dụng visa, đến việc tìm kiếm sự an toàn và được hồi phục. Tôi mong việc này sẽ nới rộng sự hiểu biết của chúng ta về bạo hành gia đình ra ngoài phạm vi bạo lực thể xác. Những người tham dự đã ghi kèm những lời giải thích cho mỗi tấm hình, và được trình bày tại đây cả nguyên văn cùng với lời dịch ra tiếng Anh. Tất cả tên họ đều được thay đổi để bảo vệ sự riêng tư.

Cuộc nghiên cứu này đã được nhiều nhóm dịch vụ cộng đồng giúp đỡ, trong đó có rất nhiều nhóm ở Vùng City of Yarra (bao gồm Hội Phụ Nữ Việt Úc và InTouch). Xin cám ơn sự giúp đỡ này và công việc quý vị đang làm.

Cám ơn tất cả những phụ nữ đã sống còn qua nạn bạo hành gia đình và đã tham gia vào cuộc nghiên cứu này - sự cởi mở, tính cách dũng cảm, và lòng kiên quyết của quý vị khiến người chứng kiến cảm thấy ngưỡng mộ. Được chia sẻ những câu chuyện của quý vị với cộng đồng là một niềm vinh dự.

Về người nghiên cứu và cũng là một họa sĩ

Tôi tên Emily Duyen Dang. Tôi là một người nghiên cứu ở Monash Gender and Family Violence Prevention Centre thuộc Đại học Monash, đang hoàn tất học vị Tiến Sỹ trong ngành Xã Hội Học. Tôi rất may mắn được hướng dẫn và giúp đỡ trong công cuộc nghiên cứu bởi hai vị giáo sư chỉ đạo tuyệt vời là Giáo sư JaneMaree Maher và Giáo sư Nathalie Nguyen.

Tôi cũng là một họa sĩ trong giai đoạn bắt đầu, khám phá những chủ đề về sự bất bình đẳng giới, về di dân và về nhân thân bản thể qua các sáng tác của tôi. Tác phẩm tôi thực hiện, thường hình thành từ những kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lãnh vực bạo hành gia đình và đa văn hoá. Trong mọi phạm trù công việc của tôi - nghệ thuật, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ - tôi tin rằng việc khiến cho kiến thức và ý tưởng trở thành điều có thể đạt được trong cộng đồng tôi đang phục vụ là điều quan trọng. Tôi đã có các tác phẩm thực hiện bằng nhiều chất liệu, bao gồm ấn họa, làm sách nghệ thuật, nghệ thuật sắp đặt, và âm thanh. Tôi xử dụng nền tảng nữ quyền giao-thoa cho mọi tác phẩm.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

InTouch

Chuyên cung cấp dịch vụ liên hệ đến bạo hành gia đình cho những di dân và phụ nữ tị nạn.
1800 755 988 (9am – 5pm)

Safe Steps

Đường dây điện thoại khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của nguy cơ bạo hành gia đình.
1800 015 188 (hoạt động 24 tiếng mọi ngày trọn năm)

1800 Respect

Dịch vụ toàn quốc, cung cấp tư vấn hỗ trợ cho nạn nhân của bạo hành tình dục và bạo hành gia đình.
1800 737 732 (hoạt động 24 tiếng mọi ngày trọn năm)

Djirra

Cung cấp Dịch Vụ Luật Pháp Liên Quan Bạo Hành Gia Đình Cho Thổ Dân, phòng ngừa bạo hành gia đình, dịch vụ hỗ trợ, hội thảo về văn hoá và phúc lợi cho phụ nữ Thổ dân.
1800 105 303 (9am – 5pm, ngày làm việc trong tuần, Thứ Hai - Thứ Sáu)

Location & Contacts

General Enquiries

Fitzroy Library

Date and time:
Library Opening Hours
Thursday 15 February 2024 - Sunday 05 May 2024


Address:
128 Moor Street, Fitzroy